• Leestijd 2 - 3 minuten

Bestuurder, is de boekhouding op orde?

Wat wij doen.jpg

Ben je bestuurder van een B.V. en gaat deze (misschien) failliet? In dat geval ben je persoonlijk aansprakelijk voor het volledige tekort, indien niet is voldaan aan de boekhoudplicht. Lees hier hoe schending van de boekhoudplicht leidt tot privéaansprakelijkheid van een bestuurder en voorkom daarmee onwenselijke verrassingen.

 Schenden boekhoudplicht betekent onbehoorlijke taakvervulling

Eén van de aan de curator opgedragen taken, is het doen van onderzoek naar de gehele gang van zaken in de drie jaren voorafgaand aan het faillissement en naar de oorzaak van het faillissement. De curator kan, indien sprake is van onbehoorlijk bestuur, het bestuur aansprakelijk stellen. Van onbehoorlijke taakvervulling is sprake indien de jaarrekening niet (tijdig) is gedeponeerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel of als niet is voldaan aan de boekhoudplicht, omdat er geen deugdelijke administratie is gevoerd waaruit de rechten en verplichtingen van de B.V. kenbaar zijn. Daarnaast volgt uit de wet dat in dat geval wordt vermoed dat de onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Het bestuur kan op die grond in privé (en dus met hun privévermogen(s)) aansprakelijk worden gesteld voor het tekort in het faillissement.

 Het tekort in een faillissement kan aanzienlijk zijn. Niet alleen moeten alle niet voldane schuldeisers ten tijde van het faillissement door de hoofdelijk aansprakelijke bestuurder(s) worden betaald: ook het salaris van de curator en eventuele proceskosten vallen in de faillissementsboedel en zullen onder meer onderdeel uitmaken van het uiteindelijke tekort. 

Wat betekent de boekhoudplicht voor de bestuurder?

Uitgangspunt is dat het bestuur een zodanige administratie voert, dat binnen afzienbare tijd alle rechten en verplichtingen van de B.V. daaruit zijn af te leiden. Hoe volledig en duidelijk moet de boekhouding zijn? En wanneer loop je als bestuur(der) risico? 

In de rechtspraak is een aantal regels ontwikkeld. Logischerwijs moet er sprake zijn van een fatsoenlijke financiële administratie, maar ook goederenopslag of voorraden dienen te worden geadministreerd. Daarnaast kan het ‘lastig toegankelijk zijn’ van administratie ook als schending van de boekhoudplicht worden gezien. Ook het niet naleven van de bewaarplicht ten aanzien van de boekhouding kan leiden tot het oordeel dat niet wordt voldaan aan de boekhoudplicht. 

Het bestuur als collectief

Het voeren van een deugdelijke administratie is de taak van het collectieve bestuur van de B.V. Bestuurdersaansprakelijkheid treft daarom in beginsel het gehele bestuur. De onderlinge, door de praktijk ingegeven taakverdeling van de afzonderlijke bestuurders speelt daarbij geen rol. De afzonderlijke bestuurder die meent dat de onbehoorlijke taakvervulling – die heeft geleid tot de aansprakelijkstelling van het bestuur door de curator in een faillissement – niet aan hem te wijten is, zal dat moeten bewijzen. Als dat lukt, is het gevolg dat hij niet (meer) aansprakelijk is voor het tekort in het faillissement. 

Kortom: ik adviseer bestuurders zorg te dragen voor het opzetten, voeren en bewaren van een deugdelijke administratie van de vennootschap en deze taak niet te onderschatten!

Contact

Kaart

Bosselaar & Strengers Advocaten

Maliebaan 29 – 33, 3581 CC Utrecht

Tel
+31 - 302 34 72 34
E-mail
office@bs-advocaten.nl